Stöd oss
SamverkanFoto: Adobe Stock

Samverkansorganisationer

För vi ska kunna ge våra medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna gällande verksamheten och samhällsdebatten, så samverkar RUM med följande nationella och internationella organisationer. För att läsa mer om dem samt deras verksamhet och evenemang klicka på respektive rubrik.

Ax, Kulturorganisationer i samverkan

Ax är en samarbetsorganisation för rikstäckande ideella kulturorganisationer som samlar ideella kulturutövare. Vidare är Ax medlem i Ideell Kulturallians, som är den största paraplyorganisationen för ideell kultur. RUM:s syfte med medlemskapet i Ax är bland annat att skapa nätverk med likasinnade organisationer och vara med i det kulturpolitiska påverkansarbetet som Ax bedriver.

Blåsmusikens dag

Blåsmusikens dag är en plattform för att synliggöra och höja statusen för blåsmusik i hela Sverige. Orkestrar, ensembler och andra initiativ synliggör tillsammans blåsmusiken under en specifik dag om året. RUM:s engagerar sig i plattformen för att lyfta blåsmusik i Sverige och ge möjlighet för fler att förstå vikten och värdet i blåsmusik.

Folkspel

Folkspel är föreningslivets egna spelbolag, vårt medlemskap ger RUM:s föreningar möjlighet att sälja Bingolotter och Sverigelotten och på så sätt generera pengar till föreningens kassa.

Fremia

Fremia är en arbetsgivarorganisation för civilsamhället, här är RUM medlem för att få stöd i arbetsgivarfrågor samt utbildning inom olika arbetsrättsliga områden för såväl generalsekreterare som förbundsstyrelsen.

Föreningen Svensk blåsmusik

Föreningen Svensk blåsmusik är en samverkansförening för att skapa nätverk för blåsmusiker och verka för deras utveckling. Ett av föreningens större event är Svensk blåsmusikfestival som varje år går av stapeln i Linköping.

Ideell arena

Ideell arena är en samarbetsplattform för idéburna organisationer. Detta medlemskap ger möjlighet för kunskapsutbyten, utbildningar och nätverk på nationell nivå.

Jeunesses musicales International, JMI

JMI är ett internationellt nätverk som samlar olika slags organisationer från hela världen, den gemensamma nämnaren är att arbeta för barn och ungas möjlighet at utvecklas och mötas genom musik. JMI har många olika projekt där medlemsorganisationerna själva väljer vad de vill engagera sig i. RUM är medlem JMI för att kunna utveckla de internationella samarbetena, både för att medlemmar i RUM individuellt ska kunna delta på JMI:s olika verksamheter men också för att RUM ska kunna vara med och skapa gemensam verksamhet med andra länder. Ett exempel på JMI verksamhet som RUM arrangerar är Tonlek, där vi samarbetar med JM Danmark.

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Varje kommun utgör en medlem och då en röst, vilket gör att alla kommuner har samma inflytande oavsett storlek. RUM:s samarbete med Kulturskolerådet grundar sig i vikten av att samarbete med musik- och kulturskolor, då många av RUM:s medlemmar går i dessa skolor. RUM har en nära relation med Kulturskolerådet och har flera gånger gjort gemensamma uttalanden för elevernas bästa.

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället och tillhandahåller mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten. NOD är en resurs för metodutveckling och arrangerandet av samråd om enskilda frågor men finns också till för att administrera långsiktiga processer och dialoger. NOD består av en styrgrupp och ett kansli samt de organisationer som valt att ansluta till strukturen av vilka RUM är en.

NORBUSANG

Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas organisationer som har körverksamhet för barn och ungdomar. Varje år arrangerar Norbusang en stor körfestival i ett av de nordiska länderna, vart fjärde år är festivalen i Sverige. RUM samarbetar för att RUM:s körmedlemmar ska kunna delta på den årliga festivalen och med det bidra till att musik sprids över landsgränser.

Nordisk Orkestermusikunion, NoMU

NoMU är en sammanslutning av nordiska rikstäckande organisationer, som samlar ideell orkesterverksamhet. Det är en mötesplats där utbyten av erfarenhet om orkesterverksamhet har ett stor fokus, vilket ger viktiga lärdomar och ny inspiration. I RUM:s verksamhet finns det mycket orkestermusik, vilket gör att ett medlemskap i NoMU så att vi kan utbyta erfarenheter och få inspiration från våra grannländer känns naturligt.

Sveriges Unga Blåsare, SvUB

SvUB är en ungdomsorganisation precis som RUM men fokuserar endast på blåsmusik. RUM och SvUB har nära samarbeten då organisationerna har många liknande beröringspunkter. Mellan SvUB och RUM finns även ett samverkansavtal för de olika projekt som respektive organisation genomför för att medlemmar i de båda organisationerna oavsett organisationstillhörighet ska har möjlighet till rabatter, som t.ex. RUM:s Blåslandslag.

X