RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Logotyp Nexus treårigt projekt arvsfonden

Nexus

Om Nexusprojektet

Nexus är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Målet är att utveckla en ny samverkansmodell som möjliggör för fler unga att hitta vägar in i det demokratiska föreningslivet och folkrörelsen. Under projektets tre år testas och utvecklas samverkansstrukturer mellan ideella kulturorganisationer, så väl lokalt, regionalt som nationellt.

Projektägare är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och projektet drivs i samarbete med Kontaktnätet, SUB – Riksförbundet För Subkulturer och Ung Media Sverige. Arvsfonden har beviljat stöd under åren 2019–2022.


Varför Nexus?

Vägen in i de ideella och demokratiska folkrörelserna kan kännas krånglig och lång. Det kan vara svårt att hitta sin väg och sitt engagemang, många gånger på grund av den redan uppbyggda föreningsstrukturen och dess gemenskap. Att öppna dörrar och välkomna fler in i folkrörelsen stärker den enskilda individen och motverkar isolering, utanförskap och polarisering i samhället.

Under tre år är Nexus fokus att undersöka, utveckla och testa nya kreativa sätt att inkludera fler. Detta genom att hitta nya samarbetsvägar mellan de redan engagerade individerna, de befintliga organisationerna och alla de som vill, men ännu inte hittat sin väg in i föreningslivet. I den kontinuerliga samhällsutvecklingen behöver även föreningslivet förnyas för att möta upp dagens individer både i kultursektorn och resten av civilsamhället. Med Nexus vill vi skapa en modell som inspirerar till fler samarbeten över organisationsgränserna, för att möta upp och ta tillvara på individens olika intresseområden. En process som både i dagsläget och på längre sikt verkar för vår demokrati, samverkan och påverkan.


Om Nexusmodellen

Nexus, som betyder att knyta eller sammanfläta, är också arbetsnamnet på den samverkansmodell som utvecklas inom projektet. Förhoppningen är att modellen ska stärka föreningslivets möjligheter till samverkan samt förnya villkor och metoder för att nå sina målgrupper. Modellen har testats i liten skala tidigare och testas nu i större omfattning.

Nexusmodellen utgår från en grundläggande idé som går ut på att identifiera minsta gemensamma nämnare för samverkan kring gemensamma intressen. Modellen utgår från individens roll och innehåller fyra grundpelare:

Fyrarna runt om i landet

Nexus har under projekttiden fyra lokaler, mötesplatser, runt om i landet. Dessa kallas för fyrar och i varje fyr representeras alla samverkande förbund. Förbunden samarbetar och delar upp ansvaret för fyrarna som i dagsläget finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. På dessa orter finns också Nexusprojektets medarbetare.


På gång inom Nexus

Nexus Knytkalaset är en kanal där det sparas inspelade/streamade samtal om föreningslivets många utmaningar och frågeställningar. Poddflödet produceras av Projekt Nexus.

När vi har saker att tipsa om eller bjuda in till, så dyker de upp här!

…..
Fyren i norr (Umeå)
nexus@kontaktnatet.se

Besöksadress:
Projekt Nexus/Kontaktnätet
Segelgatan 1
904 20 Umeå

Postadress:
Projekt Nexus c/o Kontaktnätet
Grå Villan
S. Ersmarksgatan 3
903 36 Umeå
…..

…….
Fyren i väst (Göteborg)
nexus@subkulturer.se

Besöksadress/Postadress:
Projekt Nexus/
SUB – Riksförbundet För Subkultur
Vagnmakaregatan 6
415 07 Göteborg

………………

………
…….
…..

…….

….
Fyren i öst (Stockholm)
nexus@rum.se

Postadress/Besöksadress:
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm
….

….
Fyren i syd (Malmö)
matilda.bergenudd@ungmedia.se

Postadress:
Ung Media Sverige
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten
….

Kontakt projektledning
Anna Wallgren, projektledare för Nexus under projektår 2
anna.wallgren@ungmedia.se
mob: 0733 77 77 62

X