Samverkansorganisationer - Riksförbundet Unga Musikanter
RUM:s teckning
Samverkan

Samverkansorganisationer

För vi ska kunna ge våra medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna gällande verksamheten och samhällsdebatten, så samverkar RUM med följande nationella och internationella organisationer.

Ax, Kulturorganisationer i samverkan

Ax är en samarbetsorganisation för rikstäckande ideella kulturorganisationer som samlar ideella kulturutövare. Vidare är Ax medlem i Ideell Kulturallians, som är den största paraplyorganisationen för ideell kultur. RUM:s syfte med medlemskapet i Ax är bland annat att skapa nätverk med likasinnade organisationer och vara med i det kulturpolitiska påverkansarbetet som Ax bedriver.

Under 2019 nominerade RUM Anna Rydborg och Martin Lindor, dessa kom sedan att väljas till ordförande respektive verksamhetsrevisor vid årsmötet den 9 april. På årsmötet deltog RUM med sitt ombud.

Blåsmusikens dag

Blåsmusikens dag är en plattform för att synliggöra och höja statusen för blåsmusik i hela Sverige. Orkestrar, ensembler och andra initiativ synliggör tillsammans blåsmusiken under en specifik dag om året. Under år 2019 var 18 maj blåsmusikens dag. RUM:s engagerar sig i plattformen för att lyfta blåsmusik i Sverige och ge möjlighet för fler att förstå vikten och värdet i blåsmusik. Under 2019 fanns en representant från RUM med i arbetsgruppen.

Folkspel

Folkspel är föreningslivet egna spelbolag, medlemskapet här ger RUM:s föreningar möjlighet att sälja Bingolotter och Sverigelotten och på så sätt generera pengar till föreningens kassa.

Fremia

Är en arbetsgivarorganisation för civilsamhället, här är RUM medlem för att få stöd i arbetsgivarfrågor samt utbildning inom olika arbetsrättsliga områden för såväl generalsekreterare som förbundsstyrelsen.

Ideell arena

Är en samarbetsplattform för idéburna organisationer. Detta medlemskap ger möjlighet för kunskapsutbyten, utbildningar och nätverk på nationell nivå. RUM deltog med ett ombud på Ideell arenas årsmöte, partsgemensamt forum, den 24 april i Stockholm.

Jeunesses musicales International, JMI

JMI är ett internationellt nätverk som samlar olika slags organisationer från hela världen, den gemensamma nämnaren är att arbeta för barn och ungas möjlighet at utvecklas och mötas genom musik. JMI har många olika projekt där medlemsorganisationerna själva väljer vad de vill engagera sig i. RUM är medlem JMI för att kunna utveckla de internationella samarbetena, både för att medlemmar i RUM individuellt ska kunna delta på JMI:s olika verksamheter men också för att RUM ska kunna vara med och skapa gemensam verksamhet med andra länder. Ett exempel på JMI verksamhet som RUM arrangerar är Tonlek, där vi samarbetar med JM Danmark. På JMI:s årsmöte 30 oktober till 5 november i Suzhou Kina deltog RUM med två ombud.

Kulturens bildningsverksamhet

Kulturens bildningsverksamhet är ett av de tio studieförbund som finns idag, RUM var en av grundarna till detta studieförbund som har fokus på kulturutövare. Medlemskapet i Kulturens ger alla RUM:s föreningar en möjlighet att rapportera folkbildningsverksamhet vilket ger en liten summa pengar samt söka projektbidrag för folkbildningsverksamhet. Under 2019 valdes följande personer till förtroende uppdrag efter nominering från RUM: Hanna Hult Rosén, ledamot i förbundsstyrelsen, Johan Tjäder, verksamhetsrevisor, Anna Rydborg, valberedningen till förbundsstyrelsen, Agneta Högstadius, ledamot i region Norr och Fredrik Torgnysson, ledamot i region Öst 2019. RUM närvarande med tre ombud på Kulturens nationella årsmöte 25 maj.

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Varje kommun utgör en medlem och då en röst, vilket gör att alla kommuner har samma inflytande oavsett storlek. RUM:s samarbete med Kulturskolerådet grundar sig i vikten av att samarbete med musik- och kulturskolor, då många av RUM:s medlemmar går i dessa skolor. RUM har en nära relation med Kulturskolerådet och har flera gånger gjort gemensamma uttalanden för elevernas bästa. Den 20 mars deltog RUM med en monter på Kulturskolerådets konferens Kulturskoledagarna.

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället och tillhandahåller mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten. NOD är en resurs för metodutveckling och arrangerandet av samråd om enskilda frågor men finns också till för att administrera långsiktiga processer och dialoger. NOD består av en styrgrupp och ett kansli samt de organisationer som valt att ansluta till strukturen av vilka RUM är en.

NORBUSANG

Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas organisationer som har körverksamhet för barn och ungdomar. Varje år arrangerar Norbusang en stor körfestival i ett av de nordiska länderna, vart fjärde år är festivalen i Sverige. RUM samarbetar för att RUM:s körmedlemmar ska kunna delta på den årliga festivalen och med det bidra till att musik sprids över landsgränser.

Nordisk Orkestermusikunion ,NoMU

NoMU är en sammanslutning av nordiska rikstäckande organisationer, som samlar ideell orkesterverksamhet. Det är en mötesplats där utbyten av erfarenhet om orkesterverksamhet har ett stor fokus, vilket ger viktiga lärdomar och ny inspiration. I RUM:s verksamhet finns det mycket orkestermusik, vilket gör att ett medlemskap i NoMU så att vi kan utbyta erfarenheter och få inspiration från våra grannländer känns naturligt.

Svensk blåsmusik

Är en samverkansförening för att skapa nätverk för blåsmusiker och verka för deras utveckling. Ett av föreningens större event är Svensk blåsmusikfestival som varje år går av stapeln i Linköping. Under 2019 satt Jesper Olofsson i styrelsen efter nominering från RUM.

Sveriges Unga Blåsare, SvUB

SvUB är en ungdomsorganisation precis som RUM men fokuserar endast på blåsmusik. RUM och SvUB har nära samarbeten då organisationerna har många liknande beröringspunkter. Mellan SvUB och RUM finns även ett samverkansavtal för de olika projekt som respektive organisation genomför för att medlemmar i de båda organisationerna oavsett organisationstillhörighet ska har möjlighet till rabatter, som t.ex. RUM:s Blåslandslag.

X